Opći uvjeti poslovanja

OPĆE ODREDBE

 Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve usluge koje pruža ZagrOs, obrt za prevođenje, vl. Ivana Đuran sa sjedištem na adresi Osor 61, 51554 Nerezine (u daljnjem tekstu „Izvršitelj”) odnosno na sve pravne odnose između Izvršitelja i svake pravne ili fizičke osobe koja naručuje uslugu od Izvršitelja (u daljnjem tekstu „Naručitelj“). Narudžbom usluga Izvršitelja, Naručitelj prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja, a u slučaju postojanja naknadno potpisanog ugovora između Naručitelja i Izvršitelja, odredbe tog ugovora imat će prednost u odnosu na ove Opće uvjete. Izvršitelj je obvezan pružati usluge u okviru svojih djelatnosti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja. Izvršitelj zadržava pravo izmjena ovih Općih uvjeta te će, ako do istih dođe tijekom izvršenja naručene usluge, o tome obavijestiti Naručitelja pisanim putem. 

OPSEG USLUGA 

Usluge regulirane ovim Općim uvjetima poslovanja su usluge koje pruža Izvršitelj, a one uključuju prevođenje sa stranog jezika na hrvatski jezik, prevođenje s hrvatskog jezika na strani jezik, prevođenje sa stranog jezika na drugi strani jezik, lekturu i korekturu tekstova, vođenje prevoditeljskih projekata, administrativne usluge poput prijepisa ili sastavljanja tekstova, usluge poduke te druge usluge koje pruža ZagrOs, obrt za prevođenje. 

NARUDŽBA I ISPORUKA USLUGA 

Za izdavanje ponude za izvršenje usluge, Naručitelj je dužan osobno ili elektroničkim putem dostaviti tekst koji treba prevesti. Izvršitelj ima pravo odbiti izdavanje ponude ako mu na uvid nije dostavljen tekst koji treba prevesti.

 Naručitelj se obvezuje navesti svoje osobne podatke i/ili podatke o društvu (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, OIB) prilikom narudžbe usluge u svrhu isporuke i naplate dogovorene usluge te se smatra odgovornim za njihovu točnost i istinitost.

 Prije same potvrde narudžbe Naručitelj se obvezuje pisanim putem potvrditi ukoliko želi zadržati postojeće formatiranje teksta (slike, grafikoni, tablice itd.). Naručitelj je dužan tekst za prijevod poslati u formatu u kojem je uređivanje moguće. Ako uređivanje tog formata nije moguće Izvršitelj ne odgovara za gubitak izvornog oblika nakon prijevoda. Ako postizanje polaznog formata u prevedenog tekstu od Izvršitelja zahtjeva dodatne napore ili usluge koje nisu predviđene polaznom ponudom, Izvršitelj ima pravo zaračunati Naručitelju dodatne troškove za uređivanje teksta. 

Ukoliko se radi o hitnom izvršenju usluge, Naručitelj je dužan o tome obavijestiti Izvršitelja u pisanom obliku prije potvrde narudžbe. Ponude koje izdaje ZagrOs obrt za prevođenje smatraju se obvezujućima ukoliko je Naručitelj po primitku ponude putem e-mail poruke, pisanim ili usmenim putem potvrdio narudžbu usluge.

 Izvršitelj se obvezuje da će sve dogovorene obveze izvršiti profesionalno, savjesno i uz pridržavanje zadanih rokova. U slučaju nemogućnosti ispunjenja dogovorenih obveza, Izvršitelj se obvezuje u što kraćem roku o tome obavijestiti Naručitelja.

U slučaju otkazivanja narudžbe, Naručitelj je Izvršitelju dužan platiti puni iznos za cjelokupni prijevod ili iznimno za onaj dio posla koji je Izvršitelj obavio do trenutka otkazivanja, i to samo slučaju pisanog odobrenja Izvršitelja.

 Ako nije drugačije dogovoreno, Izvršitelj će prevedeni materijal dostaviti putem elektroničke pošte. Moguća je i isporuka prevedenih dokumenata na CD-u ili ispisanom obliku. U slučaju slanja prevedene dokumentacije poštom (u ispisanom obliku ili na CD-u), Izvršitelj snosi troškove standardne preporučene pošiljke u težini do 50 g u nacionalnom prometu. Troškove slanja dokumentacije u slučaju teže pošiljke, prioritetnog slanja, dopunskih usluga ili slanja u međunarodnom prometu snosi Naručitelj. 

OBRAČUN USLUGA, CIJENE I UVJETI PLAĆANJA 

Usluge se naplaćuju prema važećem cjeniku Izvršitelja ili prema cijeni koja je pisanim putem dogovorena s Naručiteljem. 

Naručitelj je dužan dostaviti tekst za prijevod na uvid kako bi Izvršitelj mogao izvršiti točnu procjenu cijene prijevoda i izdati službenu ponudu. 

Obračunska jedinica za pisani prijevod/lekturu/korekturu je autorska kartica koja sadrži 1500 znakova s prazninama. Obračun se vrši pomoću posebnog softvera za prebrojavanje znakova u tekstu. Ako nije moguće izračunati broj znakova u tekstu pomoću softvera, količina teksta odredit će se na temelju slobodne procjene Izvršitelja. U posebnim slučajevima Izvršitelj može odrediti cijenu prijevoda prema utrošenom vremenu. Najmanja obračunska jedinica za pisani tekst je 1 autorska kartica, a za usmeno prevođenje 1 sat. Količina pisanog teksta zaokružuje se na jednu decimalu, a kod usmenog prevođenja svaki započeti sat naplaćuje se kao puni sat. Dnevna norma pisanog prijevoda sa stranog na hrvatski jezik iznosi 7 kartica, a s hrvatskog na strani jezik 5 kartica. Prema broju kartica utvrđuje se rok isporuke prijevoda, u koji se ne ubraja dan predaje i isporuke prijevoda te subota, nedjelja i državni praznici u RH. Na broj kartica iznad dnevne norme obračunava se hitna tarifa od 50% cijene prijevoda ili prema dogovoru. 

Ovisno o kombinaciji jezika sa i na koje se prevodi te vrsti teksta koji je dostavljen za prijevod i njegovoj namjeni, moguće su razlike u cijeni od one navedene u Cjeniku. Izvršitelj će u službenoj ponudi navesti jediničnu cijenu prijevoda/lekture/korekture, količinu teksta koji treba prevesti, ukupnu cijenu, uvjete isporuke, eventualne primijenjene popuste te načine plaćanja. Eventualni popusti dogovaraju se po projektu, osim ako nije drugačije definirano posebnim ugovorom između Naručitelj i Izvršitelja. 

Sve usluge koje pruža Izvršitelj plaćaju se unaprijed ili prema rokovima dospijeća koji su navedeni na računu i/ili u ugovoru o poslovnoj suradnji, ako je isti zaključen s Naručiteljem. Na zakašnjela plaćanja obračunavaju se zakonom određene zatezne kamate. 

TERMINOLOGIJA 

Prilikom prevođenja Izvršitelj upotrebljava standardni vokabular za jezik na koji se tekst prevodi. Ako Naručitelj želi da se u prijevodu primjenjuje specifični vokabular, Naručitelj je dužan dostaviti popis stručnih riječi na izvornim i ciljnom jeziku, rječnike i materijale radi osiguravanja dostupnosti terminologije, u suprotnom će Izvršitelj koristiti literaturu koja mu je dostupna. 

U slučaju da Naručitelj ne dostavi referentne materijale, Izvršitelj neće uvažiti primjedbe na prijevod vezane uz korišteni vokabular. Naručitelj je isto tako dužan imenovati kontakt osobu kojoj se Izvršitelj može obratiti u slučaju nedoumica u vezi sa stručnom terminologijom.

 Izvršitelj ima pravo zatražiti da mu se pravodobno daju informacije, objašnjenja i literatura u vezi s naručenim simultanim ili konsekutivnim prevođenjem.

TAJNOST PODATAKA

 Sve podaci, tekstovi i materijali dostavljeni Izvršitelju u svrhu pružanja dogovorenih jezičnih usluga smatraju se poslovnom tajnom i neće se prosljeđivati trećim osobama. Svi suradnici Izvršitelja obvezni su čuvati poslovnu tajnu i tajnost podataka koji su im dani na raspolaganje u okviru izvršenja zadataka vezanih uz pružanje jezičnih usluga. Na poseban zahtjev Naručitelja, Izvršitelj će trajno uništiti izvorni i ciljni tekst, kao i ostalu dokumentaciju koju je ustupio Naručitelj u okviru prevoditeljskog projekta, ako je usluga pravodobno plaćena. 

Naručitelj na poseban zahtjev može dobiti Izjavu o povjerljivosti koju potpisuje svaki pojedini prevoditelj koji radi na ugovorenom projektu. Izvršitelj ne odgovara za otkrivanje ili korištenje onih informacija koje već jesu ili u budućnosti postanu poznate nekoj trećoj osobi ili javnosti ili koje se moraju otkriti na temelju zakona sukladno zahtjevu nadležnog tijela. U svakom slučaju, Naručitelj je obvezan naznačiti dokument povjerljivim prije potvrde narudžbe prijevoda. 

Izvršitelj nije odgovoran za sadržaj dokumenata koje je Naručitelj dostavio, niti je odgovoran za posljedice prevedenog sadržaja. 

Autorska prava i prava korištenja tekstova koji su izrađeni u okviru izvršenja naručene usluge ostaju u vlasništvu Izvršitelja do podmirenja cjelokupnih potraživanja, osim ukoliko je u ugovoru s Naručiteljem drugačije određeno.

 REKLAMACIJE

 Ako Naručitelj nije zadovoljan kvalitetom izvršene usluge, dužan je u što kraćem razdoblju, odnosno najkasnije 7 radnih dana od primitka dogovorenog materijala o tome obavijestiti Izvršitelja u pisanom obliku. Izvršitelj će u tom slučaju procijeniti opravdanost žalbe i u dogovoru s Naručiteljem po potrebi izvršiti potrebne izmjene bez dodatne naknade. Reklamacije su moguće samo ako je Naručitelj podmirio sve obveze. 

ODŠTETA

 Svi zahtjevi za odštetom protiv Izvršitelja ograničeni su iznosom računa za uslugu na temelju koje se zahtijeva odšteta, osim je pisanim putem drugačije dogovoreno. Izvršitelj ne snosi odgovornost za propuštenu dobit ili popratnu štetu. 

Naručitelj će Izvršitelju nadoknaditi svu štetu nastalu zbog potraživanja, gubitaka ili troškova koji bi nastali kao posljedica bilo kakvih zahtjeva upućenih Izvršitelju, a zbog sadržaja bilo kojeg dokumenta prevedenog od strane Izvršitelja. 

SUDSKA NADLEŽNOST

 Za sve sporove koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta primjenjuje se nadležnost Općinskog suda u Malom Lošinju. 

SALVATORNA KLAUZULA

 Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bude utvrđena kao nevaljana, nezakonita ili neprovediva iz bilo kojeg razloga, to neće utjecati na valjanost, zakonitost i provedivost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta te će se takva odredba zamijeniti odredbom koja je najbliža svrsi nevaljane, nezakonite ili neprovedive odredbe.

Osor, 01.11.2016.